Activities

ทางสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้เปิดโอกาส และสนับสนุนให้สมาชิก มีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มทักษะโดยจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม และเป็นไปได้ ที่ก่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิก และครอบครัว

กิจกรรมด้านต่างๆ ของเราที่จะเกิดขึ้น

ด้านภาษา  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งการเรียน การสอนเรียนภาษาไทย รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็กไทยที่เกิด, อาศัยในกรุงเวียนนา และออสเตรีย สำหรับผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนการใช้คำภาษาไทยที่ถูกต้อง

 ด้านอาหาร สนับสนุนให้มีการเผยแผ่ อาหารไทย ขนมไทย ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย จัดให้มีการเรียน การสอนอาหารไทย ขนมไทย สำหรับคนไทย และผู้สนใจทั่วไป 

ด้านงานฝีมือ  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งการเรียน การสอนแกะสลัก ผัก ผลไม้ ร้อยดอกไม้ พวงมาลัยและ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับคนไทย และผู้สนใจทั่วไป

 

นาฏศิลป์ ฟ้อนรำ  และการดนตรี  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งการเรียน การสอน ฟ้อนรำ ท่ารำที่ถูกต้อง ภาคต่างๆ เครื่องดนตรีไทยหลายขนาน ให้แก่เด็กไทยที่เกิด, อาศัยในกรุงเวียนนา และออสเตรีย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

ด้านสังคม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้ประสบกับความไม่พึงประสงค์โดยฉับพลัน สำหรับชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในกรุงเวียนนา ออสเตรีย ความเหมาะสม และเป็นไปได้

โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ตัวอยู่ไกล ห่วงใยบ้านเกิด” ทางสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย เปิดโอกาส สนับสนุนให้สมาชิกฯ ทุกคนมีโอกาสได้ตอบแทนแผ่นดินเกิด ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานส่วนหนึ่ง แบ่งปัน สร้างกุศล มอบความสุข มอบรอยยิ้มให้เด็กด้อยโอกาสในเมืองไทย