เจ้าภาพปรับปรุงห้องเตรียมอาหารให้น้อง 208 คน/วัน

สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ ความสำคัญทางสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียน และยังคงเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนรุ่นหลังได้อีกเป็นระยะเวลานาน  จึงรับพิจารณาไว้เป็นเจ้าภาพในการปรับปรุง ซ่อมแซมในครั้งนี้ ในนามวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย

สภาพห้องเตรียมหลังการปรับปรุงแล้ว 😊👌

โรงเรียนบ้านหนองแดง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว ซึ่งได้มีมาพร้อมการก่ออาคารเรียน ตั้งแต่ปี 2518 ระยะเวลาหลายสิบปี ที่ใช้งานสภาพห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร เสื่อมสภาพ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกสุขอนามัย ทางโรงเรียนมีความประสงค์ จะซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพห้องครัวให้ใด้ขึ้น ให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือแจ้งมายัง คุณนริศา บัวชไตน์ ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย ขอความอนุเคราะห์ เงินสมทบ เพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง ปูกระเบื้องสภาพห้องครัว ให้ได้มาตรฐานของสาธารณสุข เหนืออื่นใดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียน จำนวน 208 คน ต่อวัน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 30.000 บาท

สภาพหห้องเตรียมออาหารก่อนการปรับปรุง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.